Need Help ?
Call: +977- 096420135

समाचार बिस्तारमा

आ.व. २०७३।०७४ को दोस्रो चौमासिक अवधिको निकासाका लागि २०७३ फागुन २० भित्र आवश्यक कागजात बुझाउन हुन सबै विद्यालय र स्रोतकेन्द्रहरुमा अनुरोध ।

आ.व. २०७३।०७४ को दोस्रो चौमासिक अवधिको निकासाका लागि २०७३ फागुन २० भित्र आवश्यक कागजात बुझाउन हुन सबै विद्यालय र स्रोतकेन्द्रहरुमा अनुरोध ।