Need Help ?
Call: +977- 096420135

School Based IEMIS मा ईन्ट्री भई आएको विद्यार्थी तथ्याङ्कको सार्वजनिकरण गरिएको बारे ।

प्रकाशित मिती:  २०७३ भाद्र ३० गते

School Based IEMIS मा ईन्ट्री भई आएको विद्यार्थी तथ्याङ्कको सार्वजनिकरण गरिएको बारे ।