Need Help ?
Call: +977- 096420135

२०७३ भाद्र ११ गते संचालन हुने निम्न माध्यमिक तहको लिखित परीक्षाको परीक्षाक केन्द्र सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३ साउन ३० गते

२०७३ भाद्र ११ गते संचालन हुने निम्न माध्यमिक तहको लिखित परीक्षाको परीक्षाक केन्द्र सम्बन्धी सूचना